Warunki świadczenia usług

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MAXIMUSKY.COM


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep www.maximusky.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.maximusky.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.maximusky.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.maximusky.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.maximusky.com umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.maximusky.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.

 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produkt wykonywany na indywidualne zamówienie – nieprefabrykowany, stworzony, wyprodukowany lub spersonalizowany według indywidualnej specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 10. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.maximusky.com.

 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA  Magdalena Borczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą MAXIMUS MAGDALENA BORCZYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, 62-200 Gniezno, adres do doręczeń: ul. Gdańska 112/4, 62-200 Gniezno, NIP: 7842424916, REGON: 302341440, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@maximusky.com, numer telefonu: +48 789 484 234.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
 1. Sklep www.maximusky.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Zamówienia można składać:

  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.maximusky.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com,

  3. telefonicznie pod numerem: +48 789 484 234.

 1. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 3. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.


§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odstąpienia od umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 5. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przejęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.


§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal).

  3. Płatność za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności (PayLane oraz Polskie E-Płatności Online)

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 88 1050 1520 1000 0092 5421 3433 lub dla przelewów zagranicznych: SWIFT: INGBPLPW, IBAN: PL 88 1050 1520 1000 0092 5421 3433 (ING BANK ŚLĄSKI) MAXIMUS MAGDALENA BORCZYK, ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60 62-200 Gniezno, NIP: 7842424916. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Produkt zostanie wykonany i wysłany dopiero po jego opłaceniu.


§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. Czas kompletowania Produktów wynosi od 2 – 6 tygodni, w wyjątkowych sytuacjach termin ten może się znacznie wydłużyć. Wszystkie produkty wykonujemy na indywidualne zamówienie klienta - nasze produkty powstają z chwilą zamówienia, nie są nigdzie magazynowane. Czas kompletownia zaczyna się od momentu:

 1. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

 2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

  1. Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pomocą firmy kurierskiej.


§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

  3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu,

  4. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

  5. Produkty wytwarzane na Indywidualne Zamówienie klienta, zgodnie z wymiarami podanymi na stronie prezentowanego produktu mogą ulec zmianie (+/- 5-7cm) ze wg na naturalne tkaniny oraz surowce wypełnienia, które ulegają rozprężaniu lub obkurczaniu (szczególnie wełna i bawełna organiczna). Po pierwszym praniu, wykonany produkt może lecz nie musi zmienić swoje wymiary (Zalecamy stosować instrukcję prania zgodnie z informacjami na stronie oraz metce dołączonej do zakupu). Reklamacje z ww. powodu nie będą uwzględniane.

  6. Reklamacji nie podlegają naturalne (prania, noszenia, użytkowania zgodnie z przeznaczeniem) ślady użytkowania produktu, bądź w przypadku informacji na stronie produktu oraz kartonowej przywieszce dotyczącej prania - obkurczenia lub sfilcowania wełny/bawełny/konopi  z powodu prania jej w wyższych temperaturach niż przewiduje instrukcja.

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com lub pisemnie na adres:  ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, 62-200 Gniezno

  3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  4. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, 62-200 Gniezno,

  5. sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  6. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,

  7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

  8. Reklamacji z tytułu rękojmi nie podlegają naturalne (prania, noszenia, użytkowania zgodnie z przeznaczeniem) ślady użytkowania produktu, bądź w przypadku informacji na stronie produktu oraz kartonowej przywieszce dotyczącej prania - obkurczenia lub sfilcowania wełny/bawełny/konopi z powodu prania jej w wyższych temperaturach niż przewiduje instrukcja lub wyprania naturalnego wypełnienia, gdzie producent nie zaleca prania.


§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60, 62-200 Gniezno.

 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, na indywidualne zamówienie klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb bądź w przypadku zamówienia produktu bezpośrednio na zamówienie z fabryki producenta,

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,

  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.


§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

  2. prowadzenie Konta w Sklepie,

  3. Newsletter,

  4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,

  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,

  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@maximusky.com lub poprzez usunięcie Konta,

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.maximusky.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Magdaleny Borczyk wykonującej działalność gospodarczą pod firmą MAXIMUS MAGDALENA BORCZYK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Elizy Orzeszkowej 29D/60, 62-200 Gniezno, adres do doręczeń: ul. Gdańska 112/4, 62-200 Gniezno, NIP: 7842424916, REGON: 302341440. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.maximusky.com, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.maximusky.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.maximusky.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych, udostępnione poprzez umowę licencyjną z serwisem Canva przez Canva.com. lub też markami, które podjęły współpracę z firmą MAXIMUS Magdalena Borczyk na zasadzie promowania i dalszej odsprzedaży produktów pod ich marką. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia w tym logo produktów certyfikowanych, certyfikatów i ich logo prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.maximusky.com użyte są w celach informacyjnych lub edukacyjnych i nie są własnością Sklepu.


§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,

  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Regulamin e-karty podarunkowej Maximusky§1
Definicje

1. Wydawca- wydawca e-karty podarunkowej Maximusky:

MAXIMUS Magdalena Borczyk

Ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60

62-200 Gniezno

NIP: 7842424916; REGON: 302341440

2. e-Karta podarunkowa Maximusky wydana w formie elektronicznej, która uprawnia Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Maximusky pod adresem: www.maximusky.com zawierająca kod, przesłany do Nabywcy drogą elektroniczną, który należy wpisać w koszyku zamówienia – kod obniży wartość koszyka o kwotę zakupionej wartości e-karty podarunkowej Maximusky.

3. Nabywca- osoba, która w sklepie internetowym Maximusky dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie e-karty podarunkowej.

4. Użytkownik – każdy posiadacz e-karty podarunkowej Maximusky.

5. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Sklep internetowy - Maximusky - prowadzony jest pod adresem: www.maximusky.com

7. Wartość do wykorzystania- środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej e-karty podarunkowej.

8. Wartość zamówienia- kwota do zapłaty za wybrane towary i usługi oferowane na stronie internetowej www.maximusky.com Koszt dostawy nie wlicza się do Wartości zamówienia.

9. Regulamin- niniejszy dokument, określający zasady: zakupu, wydawania i realizacji e-karty podarunkowej Maximusky oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§2

Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych przy pomocy metod płatności dostępnych w sklepie Maximusky - do przekazania mu e-karty podarunkowej Maximusky, która będzie uprawniała Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi w Sklepie internetowym Maximusky.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości e-karty podarunkowej Maximusky. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym Maximusky i nie podlegają opodatkowaniu.

3. e-Karta podarunkowa Maximusky nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.

4. Do dokonania zakupów przy użyciu e-karty podarunkowej Maximusky będzie uprawniony każdy Użytkownik, który jest w posiadaniu tego bonu.

5. Zakup e-karty podarunkowej Maximusky nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

6. e-Karta podarunkowa Maximusky jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

7. Po upływie ważności e-karty podarunkowej Nabywca lub Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

§3

Wydanie e-karty podarunkowej Maximusky

1. e-Karta podarunkowa Maximusky jest e-kartą na okaziciela.

2. e-Karta podarunkowa Maximusky występuje w postaci: w formacie pliku pdf - przesyłany do Nabywcy drogą elektroniczną, na wskazany w zamówieniu adres e-mail klienta wraz z kodem, który należy wpisać w koszyku zamówienia – kod obniży wartość koszyka o kwotę zakupionej wartości e-karty podarunkowej Maximusky.

3. e-Karta podarunkowa Maximusky może być realizowana wyłącznie w Sklepie internetowym www.maximusky.com

4. Nabywca poprzez zakupienie e-Karty podarunkowej Maximusky oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie e-Karty podarunkowej Maximusky oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

§4

Zasady użytkowania e-Karty Maximusky

1. Wydana e-karta podarunkowa Maximusky jest aktywna. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych czynności, ani też ponownej jej aktywacji.

2. Użytkownik realizuje e-kartę podarunkową Maximusky poprzez wpisanie unikalnego kodu znajdującego się na e-karcie podarunkowej Maximusky - kod wpisuje się w specjalnie do tego wyznaczonym polu w trakcie procesu wykonywania zamówienia na stronie internetowej sklepu. Wartość zamówienia zostanie automatycznie obniżona o Wartość e-karty podarunkowej Maximusky. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

3. e-Karta podarunkowa Maximusky może zostać użyta tylko jeden raz i na całą wartość e-karty podarunkowej Maximusky.

4. Do Wartości zamówienia nie wliczają się koszty wysyłki.

5. W przypadku, gdy Wartość zamówienia nabywanych towarów lub usług przewyższa wartość e-karty podarunkowej Maximusky Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przy pomocy metod płatności dostępnych w sklepie Maximusky.

6. W przypadku gdy Wartość zamówienia towarów i usług jest niższa od kwoty Wartości do wykorzystania, kod rabatowy nie uaktywni się. W tym wypadku należy dodać dodatkowe produkty, które podwyższą Wartość zamówienia.

7. Nabywca lub Użytkownik może wykorzystać tylko jedną e-kartę podarunkową w jednym zamówieniu. E-Kart podarunkowych Maximusky nie można łączyć.

8. e-Karta podarunkowa Maximusky nie może być wymieniony na pieniądze.

9. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji transakcji przy użyciu e-Karty podarunkowej Maximusky Użytkownik może zgłosić ten fakt telefonicznie pod numerem 789484234 pisemnie na nasz adres korespondencyjny (MAXIMUS Magdalena Borczyk ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60, 62-200 Gniezno) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@maximusky.com

10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji e-karty podarunkowej Maximusky w następujących przypadkach:

a) upłynął termin ważności e-karty podarunkowej Maximusky

b) wystąpienie problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację e-karty podarunkowej Maximusky, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wydawcy e-karty podarunkowej Maximusky. W takim wypadku Wydawca w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie niezbędne kroki do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji e-karty podarunkowej Maximusky. W przypadku niemożliwości usunięcia problemów technicznych, Wydawca niezwłocznie zwróci Nabywcy pieniądze za zakupioną e-kartę Maximusky.

§5
Zwrot e-karty podarunkowej Maximusky

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu e-karty podarunkowej Maximusky bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania e-karty podarunkowej Maximusky a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W sytuacji, w której e-karta podarunkowa Maximusky została wykorzystana lub upłynął termin do odstąpienia od umowy, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości e-karty podarunkowej Maximusky

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość i zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Be-Karty podarunkowej Maximusky, zostanie wystawiony przez Wydawcę e-karty podarunkowej Maximusky na kwotę równą wartości zwracanych towarów.

5. Wydana e-karta podarunkowa Maximusky będzie ważna przez okres 6 miesięcy od momentu wystawienia.

6. W przypadku zakupu e-karty podarunkowej Maximusky przez przedsiębiorstwo prawo do ewentualnego zwrotu reguluje oddzielna umowa między MAXIMUS Magdalena Borczyk, a kupującym e-kartę podarunkową Maximusky, przedsiębiorcą.

§6
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją e-kart podarunkowych Maximusky powinny mieć charakter pisemny i prosimy je kierować kierować na adres e-mailowy: hello@maximusky.com lub na adres korespondencyjny: MAXIMUS Magdalena Borczyk ul. Elizy Orzeszkowej 29d/60, 62-200 Gniezno, z dopiskiem „Reklamacja e-karta”.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia u Wydawcy.

§7
Postanowienia końcowe

1. Nabywca lub Użytkownik poprzez zakup lub realizację e-karty podarunkowej Maximusky akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Nabywca lub Użytkownik, który uzyskał e-kartę podarunkową Maximusky w sposób sprzeczny z Regulaminem lub sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie jest uprawniony do jego realizacji.

3. e-karta podarunkowa Maximusky nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w szczególności nie jest kartą płatniczą lub instrumentem pieniądza elektronicznego.

4. Wydanie e-karty podarunkowej Maximusky nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

5. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: 

6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Nabywcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

7. Dodatkowe informacje na temat zasad korzystania z e-karty podarunkowej Maximusky można uzyskać pod numerem telefonu Wydawcy: 789484234 lub pod adresem e-mailowym hello@maximusky.com

8. Pozostałe kwestie dotyczące sklepu internetowego Maximusky, nieobjęte niniejszym regulaminem, zostały ujęte w Regulaminie ogólnym sklepu dostępnym pod adresem: www.maximusky.com/strona/regulamin

9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w wyżej wymienionych Regulaminach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne.